اما صدای مظلوم آرش صادقی را نشنیدیم... شاید چون بابی ساندز اسمش باکلاس تر است و ...شاید چون ایرلندی است .....

بعدالتحریر: بیش از68 روز از اعتصاب غذای آرش صادقی زندانی سیاسی گذشته و رکورد بابی ساندز زندانی آزادیخواه ایرلندی شکسته شد . بابی با اعتصاب غذا به خواسته های خود در  تدوین  و اجرای مجموعه قوانینی در جهت آزادیهای بیشتر برای زندانیهای سیاسی موفق شد ....

بعدالتحریر2 :کلا ما صداهای دورترو بهتر میشنویم .. صدای  مردم حلب و بیروت رو زودتر از گورخوابهای نصیر آباد میشنویم ... و ....