جمعه چند هفت پیش ، این هفته هم تنها رفتم  ....  بعد از اوشان ،  ارتفاعات روستای آهار ،  30 دقیقه از ابتدای جاده لواسان
از میدون ولیعصر در روز تعطیل و بی ترافیک : 70 دقیقه
منظورم از پست این بود با مسافت و زمان کمی میشه از اتمسفر شهری کاملا خارج شد و یه نفسی کشید ...